„Mylėti vaikus yra paprasta. Vaikams švelnūs būna netgi tironai ir diktatoriai.
        Žmogaus tikrasis „aš“ atsiskleidžia bendraujant su pagyvenusiais žmonėmis“. Filosofas Abrahomas Jošua Hešelis
Biudžetinė įstaiga
Legailių g. 1, Legailių k., Pačeriaukštės sen., LT-41428 Biržų rajono savivaldybė
Tel. (8 450) 53 435. El. paštas: legailiai@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 191528414
Apie mus
Nuostatai
Biudžetas
Viešieji pirkimai
Antikorupcija
Apgyvendinimas
Bendruomenė
Renginiai
Fotogalerija
Videogalerija
Apie mus rašo
Nuorodos

NUOSTATAI

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

Lankyti Globos namų gyventojus galima kasdien nuo 9 val. iki 21 val.
Lankyti pietų ir poilsio valandų metu leidžiama tik išimtiniais atvejais. Visus lankytojus budintis darbuotojas nustatyta tvarka užregistruoja lankytojų registracijos žurnale.
Nevyriausybinių organizacijų, įvairių draugijų ar įstaigų atstovai gyventojų aplankymą turi suderinti su Globos namų administracija arba Gyventojų taryba iš anksto.
Komisijos ar pareigūnai, ateinantys tikrinti Globos namų veiklą, turi prisistatyti Globos namų direktoriui ir pateikti steigėjo pasirašytą atitinkamą dokumentą.
Komisijos ar pareigūnai, vykdantys gyventojų apklausą, tai turi suderinti su Globos namų administracija.
Nenurodę konkrečiai, pas kurį Globos namų gyventoją atvyko, aiškaus vizito tikslo, nepatvirtinę savo asmens tapatybės, taip pat Globos namų gyventojui pareiškus, kad jis nenori susitikti su atvykusiu asmeniu, – lankytojai į Globos namus neįleidžiami!
Jei gyventojai nepageidauja, lankytojai neturi teisės užeiti į jų kambarius.
Draudžiama gyventojus fotografuoti ar filmuoti be jų sutikimo.


BIRŽŲ RAJONO LEGAILIŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2006 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. T - 128


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Biržų rajono Legailių globos namų (toliau – Globos namų) tikslus ir uždavinius, funkcijas, apgyvendinimo juose tvarką ir sąlygas, valdymą ir finansinę veiklą, veiklos kontrolę bei reorganizavimą ir likvidavimą.
2. Globos namai yra 50 vietų biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems rajono gyventojams. Globos namų steigėjas (toliau – Steigėjas) yra Biržų rajono savivaldybė. Globos namų nuostatus tvirtina Biržų rajono savivaldybės taryba.
3. Globos namai yra juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudus, nuostatus.
4. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
5. Globos namų adresas: Legailių kaimas, Juostaviečių paštas, LT- 41428 Biržų rajonas.
6. Globos namų finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Pagrindinė Globos namų veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu (kodas 85.31).
8. Kita Globos namų veikla:
8.1. medicininės praktikos veikla (85.12);
8.2. viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse (85. 14.10);
8.3. nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20)
8.4. automobilių nuoma (71.10);
8.5. kitas keleivių vežimo sausumos transportas (60.23);
8.6. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32).
9. Globos namai yra paramos gavėjas.

II. GLOBOS NAMŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

10. Globos namų tikslas – sudaryti tinkamas gyvenimo ir socialinės reabilitacijos sąlygas Globos namų gyventojams, teikiant būsto, maitinimo, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo ir kitas socialines paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų sveikatą, pomėgius.
11. Globos namų uždaviniai:
11.1. tenkinti Globos namų gyventojų psichologinius, socialinius, kultūrinius, dvasinius ir saviraiškos poreikius;
11.2. sudaryti Globos namų gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas;
11.3. skatinti Globos namų gyventojų integraciją į visuomenę;
11.4. užtikrinti Globos namų gyventojų materialinį, buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką;
11.5. aktyvinti burti pagyvenusius žmones dalyvauti Globos namų veikloje, skatinti savitarpio pagalbą.

III. GLOBOS NAMŲ FUNKCIJOS

12. Globos namų funkcijos:
12.1. priimti asmenis į Globos namus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka;
12.2. suteikti Globos namų gyventojams gyvenamąjį plotą ir reikiamą inventorių pagal nustatytas normas;
12.3. organizuoti buitinių, asmens higienos paslaugų teikimą;
12.4. rūpintis Globos namų gyventojų racionaliu, o prireikus – dietiniu maitinimu, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas;
12.5. organizuoti medikų konsultacijas Globos namų gyventojams, jų hospitalizavimą ir dispanserizavimą;
12.6. užtikrinti sanitarinį, higieninį bei priešepideminį režimą;
12.7. nustatyta tvarka aprūpinti neįgaliuosius Globos namų gyventojus jiems reikalinga kompensacine technika;
12.8. teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas;
12.9. padėti tvarkyti gyventojų asmeninius reikalus už įstaigos ribų, ginti jų teises ir teisėtus interesus, sudaryti sąlygas gauti reikiamą informaciją, konsultuotis su įvairiais Globos namų ir kitų institucijų specialistais;
12.10. vykdyti gyventojų socialinę reabilitaciją;
12.11. organizuoti gyventojų darbo terapiją, užimtumą, papildomą veiklą ir laisvalaikį;
12.12. tvarkyti Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą reikalingą dokumentaciją.
12.13. teikti mokamas socialines paslaugas pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.
13. Globos namai įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydami glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, asmenimis, kurių veikla atitinka Globos namų funkcijas, švietimo ir ugdymo įstaigomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

IV. GYVENTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

14. Gyventojų teisės:
14.1. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir saugią gyvenamąją vietą;
14.2. lavinti savo gebėjimus;
14.3. gauti kvalifikuotą medicininį aptarnavimą, tinkamą mitybą, pagalbą buityje;
14.4. užsiimti veikla, atitinkančia jų amžių, sveikatą, poreikius;
14.5. įvairiais klausimais kreiptis į Globos namų administraciją, Steigėją ir kitas institucijas bei įstaigas, pateikti Globos namų administracijai skundus, prašymus ir gauti atsakymus Globos namuose nustatyta tvarka;
14.6. būti aprūpintiems neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis ir jomis naudotis;
14.7. saugiai laikyti asmeninius daiktus, pinigus;
14.8. turėti privačią erdvę (jei gydytojų rekomendacijos nenumato kitaip);
14.9. atsiradus būtinybei, susipažinti su jų asmens bylose esančiais dokumentais.
15. Gyventojų pareigos:
15.1. laikytis šių nuostatų, Globos namų vidaus tvarkos taisyklių, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
15.2. laikytis asmens higienos;
15.3. palaikyti švarą ir tvarką savo kambaryje ir Globos namuose;
15.4. rūpintis savo turtu ir pinigų apsauga;
15.5. gerbti kitus Globos namų gyventojus ir darbuotojus, palaikyti su jais geranoriškus santykius;
15.6. Globos namų teritorijoje nevartoti alkoholio ir psichotropinių medžiagų;
15.7. išvykimą iš Globos namų iš anksto suderinti su atsakingais Globos namų darbuotojais;
15.8. tausoti Globos namų turtą.
16. Darbuotojų teisės:
16.1. gauti atlyginimą nustatyta tvarka;
16.2. dirbti darbo saugos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje;
16.3. kelti profesinę kvalifikaciją, atestuotis, įgyjant kvalifikacinę kategoriją;
16.4. teikti siūlymus dėl Globos namų veiklos tobulinimo;
16.5. atostogauti ir naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytomis socialinėmis garantijomis;
16.6. burtis į visuomenines, profesines ir kitas organizacijas.
17. Darbuotojų pareigos:
17.1. laiku ir tinkamai atlikti pareiginėse instrukcijose ir Globos namų direktoriaus įsakymuose nustatytas funkcijas, laikytis vidaus tvarkos taisyklių;
17.2. teikti kokybiškas, pagrindinius gyventojų poreikius atitinkančias paslaugas;
17.3. rūpintis gyventojų saugumu, pastebėjus smurto, prievartos ar kitokio išnaudojimo apraiškas, informuoti apie tai Globos namų direktorių ir kitas kompetetingas institucijas;
17.4. mandagiai, geranoriškai bendrauti su Globos namų gyventojais, gerbti gyventojų privatumą;
17.5. Globos namų direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka saugoti gyventojų asmeninius pinigus ir kitas vertybes, užtikrinti jų apskaitą;
17.6. rūpintis, kad Globos namų teritorijoje nebūtų vartojami svaigalai ir psichotropinės medžiagos.
18. Darbuotojų teisės ir pareigos apibrėžiamos darbuotojų pareiginėse instrukcijose, patvirtintose Globos namų direktoriaus, ir Globos namų vidaus tvarkos taisyklėse.

V. APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA IR SĄLYGOS

19. Biržų rajono Legailių globos namuose apgyvendinami rajono gyventojai, kuriems būtinos socialinės globos paslaugos, kuriems nebegalima teikti socialinių paslaugų jų namuose ar nestacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios.
20. Globotiniai apgyvendinami nuolat arba laikinai, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens siuntimu.
21. Jei yra laisvų vietų, į Globos namus trumpalaikei socialinei globai gali būti nukreipiami asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, kai juos prižiūrintys artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.
22. Į Globos namus priimami asmenys turi atitikti šios įstaigos profilį.
23. Priimant į Globos namus gyventi pateikiami šie dokumentai:
23.1. prašymas (asmens, jo globėjo);
23.2. medicininė pažyma (forma Nr. 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis dėl asmens apgyvendinimo globos įstaigoje;
23.3. pasas ar asmens tapatybės kortelė;
23.4. pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;
23.5. neįgalumo (NDLNT) pažyma apie neįgalumo/darbingumo lygį;
23.6. buities tyrimo aktas;
23.7. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens siuntimas dėl apgyvendinimo Globos namuose;
23.8. Biržų rajono savivaldybės Asmenų pasiuntimo į stacionarias globos įstaigas komisijos išvados bei rekomendacijos.
24. Į Globos namus negali būti priimami asmenys:
24.1. kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
24.2. kurie serga:
24.2.1. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
24.2.2. aktyviąja tuberkulioze;
24.2.3. odos infekcinėmis ligomis;
24.2.4. lytiškai plintančiomis ligomis;
24.2.5. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija;
24.2.6. AIDS.
25. Globos namų administracija su kiekvienu Globos namų gyventoju sudaro dvišalę sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų ir šių įsipareigojimų įvykdymo laiko. Asmuo, su kuriuo sudaroma sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo, privalo suteikti reikiamą informaciją ir atsako už jos teisingumą.
26. Jei gyventojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų ar pateikė klaidingą informaciją, sutartis gali būti nutraukta.
27. Gyventojai apgyvendinami Globos namų kambariuose, atsižvelgiant į jų amžių, fizinės ir psichinės sveikatos būklę, intelekto lygį. Prireikus administracija gali perkelti gyventoją iš vieno kambario į kitą.
28. Už gyvenimą Globos namuose gyventojai moka Vyriausybės nustatyta tvarka.
29. Už papildomas paslaugas gyventojai moka pagal Steigėjo patvirtintus mokamų socialinių paslaugų įkainius.
30. Jeigu pagal pateiktus Savivaldybės duomenis Globos namų gyventojas neturi pakankamai pajamų sumokėti nustatytą mokestį už gyvenimą Globos namuose, visos jo išlaikymo išlaidos dengiamos Savivaldybės lėšomis.
31. Gyventojų asmeninių pinigų apskaitos, laikymo ir naudojimo tvarka nustatoma Globos namų direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
32. Jei miršta gyventojas, neturintis santaupų, ir nėra asmenų, turinčių įgaliojimus jį palaidoti, toks gyventojas laidojamas Globos namų lėšomis Globos namams skirtoje kapinių vietoje.
33. Globos namuose gali būti renkama gyventojų taryba, kuri yra patariamasis Globos namų administracijos organas. Jos veiklos nuostatai priimami bendrame gyventojų susirinkime ir patvirtinami direktoriaus įsakymu.
34. Globos namų gyventojas gali laikinai išvykti (iki 3 mėnesių per metus). Jei išvykstama ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminami raštu.
35. Gyventojas, išvykęs iš Globos namų, už išvykimo laikotarpį moka 30 procentų nustatyto mokesčio už gyvenimą Globos namuose.
36. Gyventojo išvykimo iš Globos namų visam laikui klausimą Globos namų administracija derina su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi.
37. Globos namų gyventojas, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti šalinamas iš Globos namų.
38. Gyventojui perkelti ar pašalinti iš Globos namų Savivaldybės vykdomoji institucija sudaro komisiją, į kurią turi būti įtraukti Globos namų, Savivaldybės administracijos ir Globos namų gyventojų tarybos (jei taryba yra) atstovai.
39. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš Globos namų – raštu įforminti ir Globos namuose užregistruoti pasikartojantys šiurkštūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai ar nusikaltimai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, gyventojas turi būti informuotas apie tai ir gali dalyvauti svarstyme pats.
40. Ginčai, kilę dėl pašalinimo iš Globos namų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
41. Gyventojui savavališkai pasišalinus iš Globos namų ar įvykus nelaimingam atsitikimui, Globos namų administracija nedelsdama informuoja policiją, gyventojo artimuosius ir savivaldybės administraciją.
42. Globos namai garantuoja informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, konfidencialumą įstatymų nustatyta tvarka.

VI. GLOBOS NAMŲ VALDYMAS

43. Globos namams vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria ir atleidžia Steigėjas. Kai direktoriaus laikinai nėra dėl atostogų, ligos ar komandiruotės, direktoriaus pareigas eina Savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymu paskirtas darbuotojas.
44. Globos namų direktoriaus funkcijos:
44.1. vadovauti įstaigai, užtikrinti įstaigos nuostatuose nustatytų funkcijų atlikimą, organizuoti jos ūkinę-finansinę veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
44.2. leisti įsakymus Globos namų veiklos klausimais, tvirtinti Globos namų vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus, kontroliuoti jų vykdymą;
44.3. sudaryti darbo sutartis su Globos namų darbuotojais, įstatymų nustatyta tvarka jas keisti arba nutraukti, taikyti skatinamąsias ir drausmines poveikio priemones, tvirtinti darbuotojų pareigines instrukcijas, darbo apmokėjimo tvarką ir spręsti kitus darbo santykius reguliuojančius klausimus;
44.4. rūpintis Globos namų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaryti sąlygas socialiniams darbuotojams atestuotis;
44.5. nustatyti darbuotojų etatus ir atlyginimus;
44.6. užtikrinti, kad etatų skaičius atitiktų socialinės paskirties įstaigos etatų normatyvus;
44.7. organizuoti Globos namų biudžeto iš savivaldybės lėšų sudarymą ir vykdymą pagal programas, disponuoti lėšomis, skirtomis programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, užtikrinti tikslingą lėšų ir turto panaudojimą, teikti finansinę atskaitomybę, statistines ataskaitas ir informaciją apie Globos namų veiklą Steigėjo nustatyta tvarka, užtikrinti ataskaitų teisingumą;
44.8. kontroliuoti Globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybę;
44.9. inicijuoti Globos namų vidaus audito vykdymą;
44.10. organizuoti Globos namų investicinių projektų bei socialinių programų rengimą, savivaldybės biudžeto išlaidų ir specialiosios programos sąmatos projekto sudarymą, teikti jį derinti Socialinės paramos skyriaus atsakingiems darbuotojams, pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant strateginius planus;
44.11. veikti Globos namų vardu be įgaliojimo, atstovauti (arba nustatyta tvarka įgalioti atstovauti kitą asmenį) įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaryti sutartis, atidaryti bankuose atsiskaitomąsias sąskaitas, Globos namų vardu pasirašyti dokumentus;
44.12. rūpintis darbuotojų darbo sauga, palankia aplinka Globos namų darbuotojų ir gyventojų kolektyve, kurti demokratiškus kolektyvo santykius;
44.13. tobulinti darbo organizavimą, teikti pasiūlymus steigėjui dėl organizacinės struktūros;
44.14. pasitelkti savanorius nuostatuose nustatytoms funkcijoms atlikti;
44.15. atlikti kitas direktoriaus pareiginėje instrukcijoje ir Steigėjo įgaliojimais ar kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

45. Globos namai nuosavybės arba patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirtu ilgalaikiu bei trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu.
46. Globos namų lėšų šaltiniai:
46.1. Steigėjo skiriamos lėšos iš Savivaldybės biudžeto;
46.2. Globos namų gyventojų pensijų dalis ir kitos pajamos, gaunamos iš Globos namų gyventojų už gyvenimą Globos namuose Vyriausybės nustatyta tvarka;
46.3. fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir fondų lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gaunamos pagal testamentą;
46.4. lėšos, įgytos iš labdaros akcijų, aukcionų ir kitų priemonių, rengiamų įstatymų nustatyta tvarka;
46.5. lėšos, gaunamos už teikiamas papildomas paslaugas pagal Steigėjo patvirtintus įkainius;
46.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
46.7. kitos teisėtai gautos lėšos.
47. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Globos namai naudoja paramos davėjo arba testatoriaus nurodymu.
48. Globos namai naudoja savivaldybės biudžeto ir nebiudžetines lėšas tik pagal Steigėjo ir asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas.
49. Globos namų direktorius ir vyriausiasis buhalteris atsako už Globos namų finansinės veiklos apskaitos tvarkymą, savivaldybės ir kitų lėšų panaudojimą pagal sąmatas.

VIII. VEIKLOS KONTROLĖ

50. Globos namų veiklą prižiūri Steigėjas ir kitos įgaliotos valstybės institucijos.
51. Globos namų finansinės ūkinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir Steigėjas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


IX. GLOBOS NAMŲ REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

52. Globos namai reorganizuojami ir likviduojami Steigėjo sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.