„Mylėti vaikus yra paprasta. Vaikams švelnūs būna netgi tironai ir diktatoriai.
        Žmogaus tikrasis „aš“ atsiskleidžia bendraujant su pagyvenusiais žmonėmis“. Filosofas Abrahomas Jošua Hešelis
Biudžetinė įstaiga
Legailių g. 1, Legailių k., Pačeriaukštės sen., LT-41428 Biržų rajono savivaldybė
Tel. (8 450) 53 435. El. paštas: legailiai@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 191528414
Apie mus
Nuostatai
Biudžetas
Viešieji pirkimai
Antikorupcija
Apgyvendinimas
Bendruomenė
Renginiai
Fotogalerija
Videogalerija
Apie mus rašo
Nuorodos

APGYVENDINIMAS

Apgyvendinimo Legailių globos namuose tvarka ir sąlygos

Biržų rajono Legailių globos namuose apgyvendinami rajono gyventojai, kuriems būtinos socialinės globos paslaugos, kuriems nebegalima teikti socialinių paslaugų jų namuose ar nestacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios.
Globotiniai apgyvendinami nuolat arba laikinai, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens siuntimu.
Jei yra laisvų vietų, į Globos namus trumpalaikei socialinei globai gali būti nukreipiami asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, kai juos prižiūrintys artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.
Į Globos namus priimami asmenys turi atitikti šios įstaigos profilį.

Priimant į Globos namus gyventi pateikiami šie dokumentai:
• prašymas (asmens, jo globėjo);
• medicininė pažyma (forma Nr. 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis dėl asmens apgyvendinimo globos įstaigoje;
• pasas ar asmens tapatybės kortelė;
• pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas;
• neįgalumo (NDLNT) pažyma apie neįgalumo/darbingumo lygį;
• buities tyrimo aktas;
• Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens siuntimas dėl apgyvendinimo Globos namuose;
• Biržų rajono savivaldybės Asmenų pasiuntimo į stacionarias globos įstaigas komisijos išvados bei rekomendacijos.

Į Globos namus negali būti priimami asmenys:
- kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
- kurie serga:
-- ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
-- aktyviąja tuberkulioze;
-- odos infekcinėmis ligomis;
-- lytiškai plintančiomis ligomis;
-- lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija;
-- AIDS.

Globos namų administracija su kiekvienu Globos namų gyventoju sudaro dvišalę sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų ir šių įsipareigojimų įvykdymo laiko. Asmuo, su kuriuo sudaroma sutartis dėl socialinių paslaugų teikimo, privalo suteikti reikiamą informaciją ir atsako už jos teisingumą.
Jei gyventojas nesilaiko sutartyje nurodytų sąlygų ar pateikė klaidingą informaciją, sutartis gali būti nutraukta.
Gyventojai apgyvendinami Globos namų kambariuose, atsižvelgiant į jų amžių, fizinės ir psichinės sveikatos būklę, intelekto lygį. Prireikus administracija gali perkelti gyventoją iš vieno kambario į kitą.
Už gyvenimą Globos namuose gyventojai moka Vyriausybės nustatyta tvarka.
Už papildomas paslaugas gyventojai moka pagal Steigėjo patvirtintus mokamų socialinių paslaugų įkainius.
Jeigu pagal pateiktus Savivaldybės duomenis Globos namų gyventojas neturi pakankamai pajamų sumokėti nustatytą mokestį už gyvenimą Globos namuose, visos jo išlaikymo išlaidos dengiamos Savivaldybės lėšomis.
Gyventojų asmeninių pinigų apskaitos, laikymo ir naudojimo tvarka nustatoma Globos namų direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Jei miršta gyventojas, neturintis santaupų, ir nėra asmenų, turinčių įgaliojimus jį palaidoti, toks gyventojas laidojamas Globos namų lėšomis Globos namams skirtoje kapinių vietoje.
Globos namuose gali būti renkama gyventojų taryba, kuri yra patariamasis Globos namų administracijos organas. Jos veiklos nuostatai priimami bendrame gyventojų susirinkime ir patvirtinami direktoriaus įsakymu.
Globos namų gyventojas gali laikinai išvykti (iki 3 mėnesių per metus). Jei išvykstama ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminami raštu.
Gyventojas, išvykęs iš Globos namų, už išvykimo laikotarpį moka 30 procentų nustatyto mokesčio už gyvenimą Globos namuose.
Gyventojo išvykimo iš Globos namų visam laikui klausimą Globos namų administracija derina su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi.
Globos namų gyventojas, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti šalinamas iš Globos namų.
Gyventojui perkelti ar pašalinti iš Globos namų Savivaldybės vykdomoji institucija sudaro komisiją, į kurią turi būti įtraukti Globos namų, Savivaldybės administracijos ir Globos namų gyventojų tarybos (jei taryba yra) atstovai.
Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš Globos namų – raštu įforminti ir Globos namuose užregistruoti pasikartojantys šiurkštūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai ar teisėsaugos įstaigoje registruoti asmens nusižengimai ar nusikaltimai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, gyventojas turi būti informuotas apie tai ir gali dalyvauti svarstyme pats.
Ginčai, kilę dėl pašalinimo iš Globos namų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Gyventojui savavališkai pasišalinus iš Globos namų ar įvykus nelaimingam atsitikimui, Globos namų administracija nedelsdama informuoja policiją, gyventojo artimuosius ir Savivaldybės administraciją.
Globos namai garantuoja informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, konfidencialumą įstatymų nustatyta tvarka.